Privātuma politika.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH ONE" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

·       Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

·       citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

·       saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRESH ONE” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

 

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRESH ONE” 

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa  SIA “FRESH ONE” vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu ''Garšīgas dāvanas'' mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH ONE", reģ. Nr. 44103058743, juridiskā adrese: Dārza 8-40, Priekuļi Priekuļu novads, LV-4126.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras FRESH ONE” vārdā un atbilstoši FRESH ONE norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. FRESH ONE apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus FRESH ONE pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. FRESH ONE apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde ''Garšīgas dāvanas'' jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta reģistrācijai ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā ''Garšīgas dāvanas'' atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.4. ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei –''Garšīgas dāvanas'' var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5.''Garšīgas dāvanas''  publicitātes veicināšanai ''Garšīgas dāvanas'' rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, citi pasākumi) ''Garšīgas dāvanas'' var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. ''Garšīgas dāvanas'' iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. ''Garšīgas dāvanas'' iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta reģistrācijai ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā un piekļuves ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.3. e-pasts – ''Garšīgas dāvanas'' jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu ''Garšīgas dāvanas'' e-veikalā;

4.2.4. fotoattēls – ''Garšīgas dāvanas'' publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. ''Garšīgas dāvanas'' informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus ''Garšīgas dāvanas'' piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā ''Garšīgas dāvanas'' iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem ''Garšīgas dāvanas'' E-veikalā, ja klients tam ir piekritis.


5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. ''Garšīgas dāvanas'' veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida ''Garšīgas dāvanas'' ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt ''Garšīgas dāvanas'' piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Ierodoties ''Garšīgas dāvanas'' rīkotajā publicitātes pasākumā, kurā ''Garšīgas dāvanas'' publicitātes veicināšanas nolūkos plānos veikt fotografēšanu, Klients pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, ''Garšīgas dāvanas'' ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem. 

5.2. ''Garšīgas dāvanas'' apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr ''Garšīgas dāvanas'' ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. 

 

6. Personas datu saņēmēji

6.1. ''Garšīgas dāvanas''  apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, ''Garšīgas dāvanas'' izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri ''Garšīgas dāvanas'' vārdā un atbilstoši ''Garšīgas dāvanas'' norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas ''Garšīgas dāvanas'' vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza ''Garšīgas dāvanas'' pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 

7. ''Garšīgas dāvanas'' sīkdatņu politika

 

7.1.''Garšīgas dāvanas''  mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. ''Garšīgas dāvanas'' izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas''Garšīgas dāvanas'' mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām ''Garšīgas dāvanas'' mājaslapā.

7.3. ''Garšīgas dāvanas'' ir izstrādājis atsevišķu sīkdatņu lietošanas politiku:


''Garšīgas dāvanas'' sīkdatņu izmantošanas politika

''Garšīgas dāvanas'' mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai. 

 

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

 

Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām ''Garšīgas dāvanas''.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

 

Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

 “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

 

Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites.''Garšīgas dāvanas'' mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

 

Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanu?

Ienākot mājaslapā, lietotāji redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu ''Garšīgas dāvanas'' interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot ''Garšīgas dāvanas''.lv mājaslapu, lietotājs apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot ''Garšīgas dāvanas''.lv mājaslapu.

Tai pašā laikā ikvienam lietotājam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi!

Ja Jūs lietojat interneta pārlūku Google Chrome, informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu varat uzzināt šeit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

Vairāk informācijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu un dzēšanu citās pārlūkprogrammās varat uzzināt šeit (norādījumi pieejami angļu valodā): https://www.aboutcookies.org/.

Ja lietotājs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta ''Garšīgas dāvanas'' mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam. Tādēļ ''Garšīgas dāvanas'' lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

 

Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

''Garšīgas dāvanas'' informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā.''Garšīgas dāvanas'' aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām

 

8. Klienta tiesības saistībā ar ''Garšīgas dāvanas'' veikto personas datu apstrādi

 

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt ''Garšīgas dāvanas'', kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot ''Garšīgas dāvanas'' izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), ''Garšīgas dāvanas'' nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka ''Garšīgas dāvanas'' ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt ''Garšīgas dāvanas'' šādos veidos:

8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz ''Garšīgas dāvanas'' e-pastu info@balticgiftfactory.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.  

8.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz ''Garšīgas dāvanas'' juridisko adresi: Dārza 8-40, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī kādā no ''Garšīgas dāvanas'' e-veikaliem.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret ''Garšīgas dāvanas'' veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt ''Garšīgas dāvanas'' veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu ''Garšīgas dāvanas'' kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.2. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt ''Garšīgas dāvanas'':

8.4.1. izsniegt ''Garšīgas dāvanas'' rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir ''Garšīgas dāvanas'' rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no ''Garšīgas dāvanas'' informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām ''Garšīgas dāvanas'' ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar ''Garšīgas dāvanas'' veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

  

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. ''Garšīgas dāvanas'' var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas ''Garšīgas dāvanas'' mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

Pirkumu grozs

google-site-verification=S3IXCKpH6IbVLKx2sF3KstHV3ZuSR0IeJLZhZUDq6nc